Forretningsbetingelser

gældende pr. 1. november 2009

Terms of Service are also available in english.

1. Generelle betingelser

For at kunne købe produkter hos M media ApS forudsættes det, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om køb af produkter kun etableres med accept fra myndig værge via skriftelig godkendelse.

Ved at acceptere forretningsbetingelserne samtykker du som kunde og aftalepart til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, regulerer forholdet mellem dig og M media ApS i forbindelse med din bestilling og brug af M media ApS produkter og ydelser.

2. Virtual Private Server betingelser (VPS)

Virtual Private Server (VPS) løber i 3-36 måneder fra dato hvor server bestilles, faktureringsperiode vælges i forbindelse med bestilling, og forlænges automatisk ved udløb af valgte faktureringsperiode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, men kan overføres til en anden servers periode. Senest 14 dage før endt periode fremsendes ny faktura for kommende faktureringsperiode.

3. Domæne betingelser

Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod såvel dansk som international lovgivning. M media ApS kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretsmæssig brug af domænet.

Ved betaling med kreditkort vil domænet blive bestilt hurtigst muligt, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod GratisDNS navneservere. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke M media ApS allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster eller anden registrar.

4. Lov og ansvar

M media ApS tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning. Al information placeret på M media ApS's webservere skal dog overholde gældende regler jf. punkt 11.

M media ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om M media ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om M media ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

M media ApS fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for M media ApS rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos M media ApS.

M media ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg-skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om M media ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af M media ApS's funktioner.

M media ApS fralægger sig ansvaret for alle kundens aktiviteter gennem eventuelt fremlejet båndbredde, serverkraft eller andet, og kunden er derfor selv ansvarlig for alle handlinger samt at kunden lever op til gældende lovgivning.

Det er kundens ansvar at alt data og materiale opbevaret på og distribueret gennem kundens hosting ydelser hos M media ApS, lever op til såvel dansk som international lovgivning, ikke krænker nogen ophavsrettigheder eller har krænkende eller stødende materiale liggende.

M media ApS kan på ingen måde holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for tab eller beskadigelse af data på egne, kunders eller tredjeparts servere eller andre lagringsenheder, og kan ligeledes ikke på nogen måde holdes ansvarlige for de eventuelle følger et sådanne tab vil have for kunden. Det er derfor også kundens eget ansvar at verificere at backups bliver foretaget samt er brugbare.

M media ApS forbeholder sig retten til at nedlukke eller frakoble udstyr såfremt det udgør et problem for den generelle drift eller sikkerhed, eller er til gene for andre parter. M media ApS forbeholder sig ligeledes retten til at undersøge kundens anvendelse af eventuelle hosting ydelser, hvis der findes mistanke om benyttelse der er i strid med disse betingelser eller gældende dansk samt international lovgivning.

5. Trafik

M media ApS's gældende trafikgrænser fremgår af vores produktoversigt. M media ApS fakturerer ikke et eventuelt overforbrug. I tilfælde hvor kundens trafikforbrug over en længere periode er ekstrem højt, vil M media ApS kontakte kunden med henblik på en drøftelse vedr. dette.

6. Driftssikkerhed

M media ApS tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. M media ApS er dog berettiget til, uden varsling, at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

M media ApS forbeholder sig endvidere ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til et hostingprodukt eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement i det omfang M media ApS anser sådan begrænsning nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

7. Erstatningspligt

En eventuel erstatningspligt påhvilende M media ApS er som hovedregel maksimeret til en forholdsmæssig del af den af kunden seneste betalte årlige abonnementsafgift svarende til den forholdsmæssige abonnementsafgift for det tidsrum, hvor kunden har været ude af drift. Bod kan dog aldrig overstige den årlige driftsafgift.

I tilfælde hvor M media ApS kan gøres ansvarlig, er M media ApS udelukkende ansvarlig overfor kunden i forhold hvor tabet er forårsaget af M media ApS og/eller en af M media ApS ansat medarbejders forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.

8. Betalingsbetingelser

Alle ydelser kan betales ved online betaling ved brug af de på betalingssiden anførte betalingskort eller ved bankoverførsel til vores bankkonto i Sydbank  Se "Om os" siden for information vedr. bank overførsel.

Såfremt betalingen for et abonnement eller en service ikke er M media ApS i hænde rettidigt, sendes 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen. 2. rykker sendes efter 20 dage. Hvis betalingen 30 dage fra betalingsfristen stadig ikke er M media ApS i hænde suspenderes produktet, samtidig med at kravet sendes videre til inkassoinddrivelse. Ved forsinket betaling er M media ApS berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes manglende betaling.

Kunden accepterer, at M media ApS påbegynder registreringsprocessen straks efter at betalingen er udført.

9. Fortrydelsesret/Money Back Guarantee

14 dages fortrydelsesret gælder ikke for køb af virtuel server, idet disse produkter specialtilpasses kundens ønsker. M media ApS services leveres specialtilpasset til kunden. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved M media ApS's registrering af kundens betaling.

10. Opsigelsesbetingelser

Alle produkter forudfaktureres for perioder fra 3-36 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 14 dages varsel til udløbet af en periode. Alle ophør/opsigelser skal foregå skriftligt, og afbestillingen bekræftes skriftligt af M media ApS. M media ApS refunderer ikke betaling for server- eller hotelleje, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode..

Ønsker M media ApS at opsige et abonnement, sker dette med 7 dages skriftlig varsel overfor kunden, dog har M media ApS altid ret til uden varsel at lukke en server, hvis kunden har overtrådt M media ApS's betingelser. M media ApS vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt. M media ApS er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

11. Ikke-tilladt brug

Det er ikke tilladt at benytte et hostingprodukt hos M media ApS til hosting af ulovligt materiale. Herved forstås materiale kunden ikke har rettigheder til eller har ret til at publicere fordi det kan krænke andre personer, virksomheder eller disses rettigheder, samt materiale, der strider mod lovgivningen.

Dette forbud gælder billeder, tekster, lydfiler, filmklip og enhver anden information eller hyperlinks hertil. Forbuddet er generelt og gælder materialets placering på serveren, uanset om det er tilgængeligt for nogen, herunder kunden selv.

Som ulovligt materiale betragtes yderligere materiale af pornografisk, racistisk, religiøs og politisk karakter, som uanset om det er lovligt eller ej kan virke voldsomt stødende. Dette vurderes af M media ApS, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan indenfor det pågældende område.

Kunden må under ingen omstændigheder anvende sit produkt med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller i øvrigt handle på en måde, der efter dansk eller anden lovgivning er strafbart.

Mailhoteller eller andre ydelser indenfor hosting hos M media ApS må ikke benyttes til at udsende uønsket e-mail (såkaldt spam), trusler eller andet der er generende eller krænkende for modtageren.

12. God skik

M media ApS's servere skal være er godt sted for alle. Alle webdesigns og programmeringer skal derfor udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. M media ApS kan dog aldrig drages til ansvar for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede.

Kunden er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende net-etikette, som f.eks. ikke at afsløre andre menneskers private forhold eller via sin adfærd genere andre internetbrugere på væsentlig måde.

13. Konkurrerende virksomhed

Kunden er ikke berettiget til at drive konkurrerende virksomhed med M media ApS, så længe aftalen om virtuel server hosting m.m. er i kraft.

14. Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med M media ApS's generelle handelsbetingelser. M media ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i betingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Byretten i Aalborg som værneting i første instans.